วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 มี.ค. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๑๗ เรื่อง แจ้งแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2148 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๗ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประกาศมาแล้ว 2148 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๑๗ เรื่อง แจ้งแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2148 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๓๑๖ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2148 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๙ เรื่อง การให้กูเงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๘" (ประกาศมาแล้ว 2149 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๒๖๐ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2149 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๗ เรื่อง ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2150 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒๔๖ เรื่อง ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2150 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๙๖๕ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2151 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๔๙ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประกาศมาแล้ว 2151 วัน) ประเภท1