วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 มี.ค. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๔๔๓๙ เรื่อง พรบ.จัดสรรเงินรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่อปท.พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2144 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๖๙๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2144 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘ เรื่อง แจ้งกำหนดระยะเวลาการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๙ ก.พ. ๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2147 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๔๒๑ เรื่อง การสำรวจข้อมูลและคัดเลือกอปท.ที่มีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (ประกาศมาแล้ว 2147 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๔๒๔ เรื่อง ขอซักซ้อมการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 2147 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๒๒ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ. กำหนดแผยและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2147 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๔๒๓ เรื่อง การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 2147 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๑๐ เรื่อง (อสม. เชิงรุก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดสุดท้าย ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2148 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๐๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2148 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๐๙ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทหารบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2148 วัน) ประเภท1