วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๖๓๔ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (ประกาศมาแล้ว 2143 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๐ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี รุ่นที่ ๑-๔ (ประกาศมาแล้ว 2143 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๗๘ เรื่อง หารือการได้รับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาโทในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประกาศมาแล้ว 2143 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗๐๗ เรื่อง หลักวิธีการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในอปท. (ประกาศมาแล้ว 2143 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗๐๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการของอปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2143 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗๐๕ เรื่อง พรบ.กำหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับอปท.กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 2143 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๘๕ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาท้องถิ่นอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 2143 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๕๔๗ เรื่อง โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2144 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๔๓๔ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย "๑๘ มี.ค. วันท้องถอ่นไทย ๑๐๗ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม รำลึก ๐๕๐ ปี ฯลฯ" (ประกาศมาแล้ว 2144 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๔๓๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาครูแกนนำในการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2144 วัน) ประเภท1