วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๐๖๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2137 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๐๗๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุ่งลายในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 2137 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๔๓๙ เรื่อง การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ประกาศมาแล้ว 2137 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๔๔๔ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 2137 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๑ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และพนักงานครู ที่สัึงกัด อปท. ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2137 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๔๔๑ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online (ประกาศมาแล้ว 2137 วัน) ประเภท1
12 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๙๕๐ เรื่อง โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศ฿กษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปีการ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2138 วัน) ประเภท1
12 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๙๕๒ เรื่อง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2138 วัน) ประเภท1
12 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๙๕๑ เรื่อง แจ้งซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2138 วัน) ประเภท1
12 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ ๓๒๐ เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ประกาศมาแล้ว 2138 วัน) ประเภท1