วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๗๙ เรื่อง ขอให้สนับสนุนการส่งเสริมวิชาการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ และสำรวจข้อมูลความประสงค์ของ อปท.ที่รับถ่ายโอนสายทางจากส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 2133 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๓๐๕๔ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมิน รอบ ต.ค.๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๕๓๕๗ เรื่อง รายงานกรณีพิจารณา (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๓๗ เรื่อง ข้อสั่งการและการมอบหมายภารกิจตามข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๒ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังพนง.จ้าง ๔ ปี (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๓๕๙ เรื่อง การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๔๐ เรื่อง งบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๑ เรื่อง หารือเกี่ยวกับเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามิน และการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนใดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ฯ (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพ ฯ (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1