วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๘ เรื่อง ขอทำความตกลงในรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๓๔๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้งาน POWERPOINT TEMPLATE (ประกาศมาแล้ว 2131 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๒ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท.ประจำปี ๒๕๕ต (ประกาศมาแล้ว 2131 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๕๔๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนา (ประกาศมาแล้ว 2132 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๕๒๖ เรื่อง การอนุมัติวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย(ส่วนขยาย)ทต.นาจอมเทียน (ประกาศมาแล้ว 2132 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๕๙๓ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขร่างพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท (ประกาศมาแล้ว 2132 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๕๙๕ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่น สังกัดอปท. ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2132 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๘๒ เรื่อง การจขัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนในสังกัดอปท. (ประกาศมาแล้ว 2132 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๘๓ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนในสังกัดอปท. (ประกาศมาแล้ว 2132 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๕๔๗ เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2132 วัน) ประเภท1