วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๑ เรื่อง หารือเกี่ยวกับเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามิน และการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนใดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ฯ (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพ ฯ (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๖ เรื่อง ขอนำส่งโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู๋อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๘" (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 เรื่อง เรื่อง การส่งแบบรายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 เรื่อง ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๖๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น เม.ย.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๕๔ เรื่อง โอนเงินในระบบออนไลน์เข้าบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๔๘ เรื่อง แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรใก้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๔๗ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีเฉพาะกิจให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการประจำเดือน ก.พ. - มิ.ย. ๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2134 วัน) ประเภท1