วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๘๒ เรื่อง การจขัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนในสังกัดอปท. (ประกาศมาแล้ว 2129 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๘๓ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนในสังกัดอปท. (ประกาศมาแล้ว 2129 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๕๔๗ เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2129 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๗๙ เรื่อง ขอให้สนับสนุนการส่งเสริมวิชาการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ และสำรวจข้อมูลความประสงค์ของ อปท.ที่รับถ่ายโอนสายทางจากส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 2129 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๓๐๕๔ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมิน รอบ ต.ค.๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๕๓๕๗ เรื่อง รายงานกรณีพิจารณา (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๓๗ เรื่อง ข้อสั่งการและการมอบหมายภารกิจตามข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๒ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังพนง.จ้าง ๔ ปี (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๓๕๙ เรื่อง การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๔๐ เรื่อง งบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2130 วัน) ประเภท1