วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๓๖ ล เรื่อง โครงพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งการจัดทำเอกสารหลักฐานกระประเมินผล ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2126 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๕๘๓๙ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นที่ลาออกก่อนครบวาระแล้วสมัครรับเลือกตั้งใหม่ (ประกาศมาแล้ว 2126 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/ ๔๘๔๒ เรื่อง กระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการ่วมโครงการ PLSA ของประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 2126 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๓๖ เรื่อง โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสาร ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2126 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๕ เรื่อง การประชุมโครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรณีแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2126 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๕๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดทำแผนอัตรากำลังพนง.จ้าง ๔ ปี (ประกาศมาแล้ว 2126 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๓๙๕ เรื่อง เงินอุดหหุนเพาะกิจ เงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ. เงินช่วยเหลือ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2126 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๕๔ เรื่อง การพัฒนาตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) (ประกาศมาแล้ว 2126 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๔๐ เรื่อง ระบุข้อมูลค่าพิกัด แหล่งน้ำ (ประกาศมาแล้ว 2126 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๕๘๔๘ เรื่อง การประขุมผู้บริหารและอปท. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2126 วัน) ประเภท1