วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๗๗ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 2122 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๘๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2122 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๑๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2122 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๗๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2122 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๑๑ เรื่อง เงินอุดหนุนฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 2122 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๑๐ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงการณ์" (ประกาศมาแล้ว 2122 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๔๐๐ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัดอปท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2123 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๔๑๕ เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดอปท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2123 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๙๘ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนง.เทศบาลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 2123 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๙๔ เรื่อง การสำรวจข้อมูลและคัดเลือกอปท.ที่มีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (ประกาศมาแล้ว 2126 วัน) ประเภท1