วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๔๘ เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2114 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๔๕๕ เรื่อง พิธีสวดพระอภิธรรมศพนางกิตติมา ภรรยา ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี (ประกาศมาแล้ว 2114 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๔๒๘ เรื่อง การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 2115 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๔๔๐ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2115 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2555 เรื่อง ขอเชิญประชุม (อบต.บางพระ) (ประกาศมาแล้ว 2116 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๐๒ เรื่อง ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 2116 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2555 เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๓/๔๙๕๕ ล.ว. ๑๕ มี.ค. ๕๔ เรื่อง การายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี (ประกาศมาแล้ว 2117 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ - เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนง.ส่วนตำบลผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 2117 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๔๒๓ เรื่อง การายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี (ประกาศมาแล้ว 2117 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๓๐๐ เรื่อง แจ้งผลพิจารณาโครงการสนับสนุนของอปท. ระดับจังหวัดครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2120 วัน) ประเภท1