วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๗๐๓๘ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (ประกาศมาแล้ว 2108 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๔๕ เรื่อง ตารางจัดทำแผนอัตรากำลังพนง.จ้าง ๔ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๖-๕๙) ของเทศบาลในจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2108 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2555 สิงที่ส่งมาด้วย (เพิ่มเติม) ชบ ๐๐๓๗.๔/๗๐๓๑ เรื่อง การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนง.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2108 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๗๗ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งอบต. (ประกาศมาแล้ว 2108 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๔๗๕ เรื่อง หารือการได้รับเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนง.เทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2108 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย (เพิ่มเติม) ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๐๓๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2108 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๐๓๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2108 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๐๓๗ เรื่อง "โครงการ คนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด" (ประกาศมาแล้ว 2108 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๐๓๙ เรื่อง ขอเชิญส่งรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 2108 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๗๓ เรื่อง จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2108 วัน) ประเภท1