วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๐๘ เรื่อง โครงการบัณฑิตรักถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2101 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๑๐ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนตามแผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 2101 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๑๐ เรื่อง โครงการคัดเลือกอปท.ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ปภ.เขต ปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2101 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๔๙๐ เรื่อง การเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2101 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๗๒๐๑ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2102 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๐๐ เรื่อง การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณของอปท. (E-Plan) (ประกาศมาแล้ว 2102 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๐๒ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2102 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๐๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเชิญชวนอปท.เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน (ประกาศมาแล้ว 2102 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๗๒๐๒ เรื่อง ฏารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2102 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๒๐๓ เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต/เทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2102 วัน) ประเภท1