วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๑๐ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 2097 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๔๙๙ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้บริหารเทศบาลตำบล เป็นกรรมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 2098 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๐๙ เรื่อง รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนาของอปท.ของพนง.ส่วนตำบล ครั้งที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 2098 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๐๒ เรื่อง แจ้งโอนเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการครู ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2098 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๕๐๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานวุฒิอามาธนาคารสมองระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2098 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๕๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2098 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๐๓ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริม ฯ จำนวน ๒ ฉบับ (ประกาศมาแล้ว 2101 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๔๙๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผลงาน / โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2101 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๙๙ เรื่อง การแจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2101 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๙๘ เรื่อง การแจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2101 วัน) ประเภท1