วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๐๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเชิญชวนอปท.เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน (ประกาศมาแล้ว 2100 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๗๒๐๒ เรื่อง ฏารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2100 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๒๐๓ เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต/เทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2100 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๐๔๘ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูดเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2106 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๐๔๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนงบประมาณอปท. (ประกาศมาแล้ว 2106 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๐๔๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนงบประมาณอปท. (ประกาศมาแล้ว 2106 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกอปท.ดีเด่นสตรี และครอบครัวประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2106 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2106 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2106 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๗๐๓๑ เรื่อง การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนง.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2107 วัน) ประเภท1