วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 พ.ค. 2555 เพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๑ เรื่อง การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2088 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๑ เรื่อง การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2088 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๑ เรื่อง การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2088 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๔๑ เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพนง.ส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปท. (ประกาศมาแล้ว 2089 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๖๕ เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดอปท. (ประกาศมาแล้ว 2089 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๖๒ เรื่อง การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสาระสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2089 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและแผนอัตรากำลังพนง.จ้าง ๔ ปี (ประกาศมาแล้ว 2090 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๖๐ เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างของ พนง.เทศบาลและ พนง.ส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2090 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๑๒ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานรอบเดือนเมษา ๕๒ (ประกาศมาแล้ว 2090 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๑๑ เรื่อง กำหนดส่งผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษา ๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม) (ประกาศมาแล้ว 2090 วัน) ประเภท1