วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/3575 ลว 14 ก.ค.60 ซักซ้อมแนวทางการจัดการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16890 ลว 17 ก.ค.60 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16695 ลว 14 ก.ค.60 ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 137 ลว. 14 ก.ค. 60 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/511 ลว 14 ก.ค.60 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 3568 ลว. 13 ก. ค. 60 แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0017.2/ว 3598 ลว. 14 ก.ค. 60 การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซด์ (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 3567 ลว. 13 ก.ค. 60 แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 3576 ลว. 14 ก.ค. 60 ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3413 ลว 6 ก.ค.60 (แก้ไขรายละเอียด) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1