วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๖๐ เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างของ พนง.เทศบาลและ พนง.ส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2087 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๑๒ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานรอบเดือนเมษา ๕๒ (ประกาศมาแล้ว 2087 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๑๑ เรื่อง กำหนดส่งผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษา ๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม) (ประกาศมาแล้ว 2087 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๐๔๕ เรื่อง การโอนเงินมูลค่าพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเฉพาะให้แก่อปท. ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2088 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๕๘ เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2088 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๐๔๓ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2088 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๐๔๔ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2088 วัน) ประเภท1
27 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๘๗๘ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 2091 วัน) ประเภท1
27 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๕๓๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและร่วมรับประทานอาหาร (ประกาศมาแล้ว 2091 วัน) ประเภท1
27 เม.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๙๗๙ เรื่อง การตรวจสอบการคลังอปท. (ประกาศมาแล้ว 2091 วัน) ประเภท1