วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๐๒ , ๖๐๓ เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบและขอคืนเงินค่าลงทะเบียน ฯ (ประกาศมาแล้ว 2074 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๐๗ เรื่อง โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 2074 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๗๕๙ เรื่อง การแจ้งแนวทางการดำเนินงานการจัดเวทีประชาเสวนา (ประกาศมาแล้ว 2074 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๘๗๕๐ เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนเทศบาลสามัญ (ประกาศมาแล้ว 2075 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๗๔๒ เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) และบรรจุพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 2075 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๖๔๖ เรื่อง การฉลองพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (ประกาศมาแล้ว 2078 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๖๔๕ เรื่อง สรุปผลการสัมมนา "ผ่าวิกฤตมหาอุทกภัย ๒๕๕๕ เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตน้ำ ๒๕๕๕" (ประกาศมาแล้ว 2078 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๖๔๙ เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2078 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๖๔๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาโครงการติดอาวุธ "จังหวัดและท้องถิ่นพร้อมรุก - ปรับรับอาเซียน : AEC" (ประกาศมาแล้ว 2078 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๖๔๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "การบริหารจัดการภาครัฐ ด้านศิลปวัฒนปธรรมและการจัดสิ่งแวดล้อม" (ประกาศมาแล้ว 2078 วัน) ประเภท1