วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๕๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2072 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๐๘ เรื่อง งานรดน้ำศพและงานสวดอภิธรรมศพมารดาของ นางศิริรัตน์ หงส์ทองสกุล (ประกาศมาแล้ว 2072 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๗๙๗ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ (ประกาศมาแล้ว 2072 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๐๗๓ เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. , และ ก.อบต. (ประกาศมาแล้ว 2072 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 2072 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ ๙๐๘๑ เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2072 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๗๔ เรื่อง ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2072 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๘๐ เรื่อง การรายงานข้อมูลข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกจับกุมคดียาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2072 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๐๘๒ เรื่อง โครงการ " ๑๒๐ ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน " (ประกาศมาแล้ว 2072 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๗๐ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2072 วัน) ประเภท1