วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ว ๖๔๘ เรื่อง การขอรับคืนเงินรายได้แผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 2064 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย (เพิ่มเติม) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๔๗๘ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2066 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย (เพิ่มเติม) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๔๗๘ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2066 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๙ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2066 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๒๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2067 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๓๒๙ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศมาแล้ว 2067 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๓๓๐ เรื่อง เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) (ประกาศมาแล้ว 2067 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๘๕ เรื่อง โครงการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2070 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๘๙ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เพื่อพัฒนาศักยภาพอำเภอในด้านการเระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ" (ประกาศมาแล้ว 2070 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๘๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ ๑๒ (ประกาศมาแล้ว 2070 วัน) ประเภท1