วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๘๗๗ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประกาศมาแล้ว 2060 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/ ว ๙๘๗๘ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 2060 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/ว ๒๐๒๗ เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ (ประกาศมาแล้ว 2060 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๖๙, ๖๖๖, ๖๖๕, ๖๖๔, ๖๖๓, ๖๖๗, ๖๗๒, ๖๖๘, ๖๗๐, ๖๗๑ เรื่อง เงินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2060 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๖๖๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ" (ประกาศมาแล้ว 2060 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2555 ชล ๐๐๒๗.๑/๖๖๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชนุภาพ" (ประกาศมาแล้ว 2060 วัน) ประเภท1
28 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๕๘ เรื่อง เบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ (ประกาศมาแล้ว 2061 วัน) ประเภท1
28 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๖๕๔ เรื่อง ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2061 วัน) ประเภท1
28 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๖๕๓ เรื่อง การจัดประชุมบ้าน วัด โรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล (ประกาศมาแล้ว 2061 วัน) ประเภท1
28 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๖๕๐ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 2061 วัน) ประเภท1