วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.ค. 2560 ชบ 0023.1/17358 ลว 20 ก.ค.60 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 183 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/522 ลว 19 ก.ค.60 บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen - คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคม (ประกาศมาแล้ว 183 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/521 ลว 19 ก.ค.60 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อข้าราชการเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตประกวดราคา ( Terms of Reference) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร (ประกาศมาแล้ว 183 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 183 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17060 ลว 18 ก.ค.60 จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17142 ลว 19 ก.ค.60 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17143 ลว 19 ก.ค.60 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560 (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17145 ลว 19 ก.ค.60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุรภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ตามแนวทาง thinking School (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17144 ลว 19 ก.ค.60 การสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 3662 ลว 19 ก.ค.60 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่้อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017" (ประกาศมาแล้ว 184 วัน) ประเภท1