วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/31932 ลว 29 ธ.ค. 60 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/31761 ลว 28 ธ.ค.60 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว6897 ลว 29 ธ.ค.60 ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/31933 ลว 29 ธ.ค.60 มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประามาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อชวยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว6837 ลว 27 ธ.ค.60 การจัดทำโครงการให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว6891 ลว 29 ธ.ค.60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/ว6875 ลว 29 ธ.ค.60 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/913 ลว 29 ธ.ค.2560 การจัดงานวันครู ประจำปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว6892 ลว 29 ธ.ค.2560 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว6893 ลว 29 ธ.ค.2560 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1