วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๔๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตกเบิก (เพิ่มเติม) ประจำงวดที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๕) (ประกาศมาแล้ว 2066 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๐ เรื่อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้งถิ่นตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า (ประกาศมาแล้ว 2066 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๓ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 2066 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๑ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกรรมการผู้แทน อปท.และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2066 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2066 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๔๘ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ประกาศมาแล้ว 2066 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๔๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 2066 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๔๑ เรื่อง เชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองตามบัญชีรายชื่อ) (ประกาศมาแล้ว 2066 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๒๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 2067 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2555 ชบ๐๐๓๗.๑/๑๓๓๗ เรื่อง ๒๗ ก.ย. ๕๕ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ทถ.อ.) (ประกาศมาแล้ว 2067 วัน) ประเภท1