วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๗๗ เรื่อง การคัดเลือกอปท.ดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม (ประกาศมาแล้ว 2054 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๓๒๖ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2054 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๐๕ ,๗๐๓ ,๗๐๔ เรื่อง เบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ (ประกาศมาแล้ว 2054 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๑๔๐ เรื่อง การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 2054 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๗๖ เรื่อง เร่งรัดรายงานวัดผลการจัดสรรงบประมาณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2058 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๘๙ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2058 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๗๕ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง /ซ่อมแซม หรือ บำรุงรักษาถนนอปท (ประกาศมาแล้ว 2058 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๐๐๖๒ เรื่อง เงินภาษีเพิ่ม ๑ ใน ๔ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ฯ (ประกาศมาแล้ว 2059 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๘๒ เรื่อง นำเงินรายได้ให้กับอปท. (ประกาศมาแล้ว 2059 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๕๗ เรื่อง จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดอปท. (ประกาศมาแล้ว 2059 วัน) ประเภท1