วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๖๕ เรื่อง ป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 2052 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๓๘ เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2053 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๔๒ เรื่อง หารือคุณสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 2053 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๑๒ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขันฟุตบอล "street soccer" ระดับโซนและประเทศของทีมชนะเลิศในเขตพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 2053 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๓๓๐ เรื่อง ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (ประกาศมาแล้ว 2053 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๔๑๔ เรื่อง สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2053 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๕๙ เรื่อง ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2053 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๑.๑/๑๐๓๒๙ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและการประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2053 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๖๐ เรื่อง ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (ประกาศมาแล้ว 2053 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๗๐๒ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 2054 วัน) ประเภท1