วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๓๖ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2052 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๖๒๔ เรื่อง โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2052 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลฐานะการเงินของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2052 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๔๗๙ เรื่อง การจัดสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนง.จ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2052 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๔๘๐ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนง.จ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนง.จ้าง ฯ (ประกาศมาแล้ว 2052 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๗๖ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 2052 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๗๗ เรื่อง การประชุมพิจารณาร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2052 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๖๔ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงิน ๖% สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ (ประกาศมาแล้ว 2053 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๖๓ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหาร ฯ (ประกาศมาแล้ว 2053 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๗๐ เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากอปท.ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศพส.จ.) (ประกาศมาแล้ว 2053 วัน) ประเภท1