วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/ ๗๕๑ เรื่อง การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยพนง.ส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2048 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๗๕๐ เรื่อง การขอคืนเงินค่าทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2048 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๐๘๖๖ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อลอก (ประกาศมาแล้ว 2048 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๐๘๖๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2048 วัน) ประเภท1
11 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๖๓๐ เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนง.ส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2049 วัน) ประเภท1
11 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๖๒๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงาน (ประกาศมาแล้ว 2049 วัน) ประเภท1
11 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๖๒๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2049 วัน) ประเภท1
11 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๘๒๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างและพนง.จ้างของ อบต. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 2049 วัน) ประเภท1
11 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๐๘๑๘ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา (ประกาศมาแล้ว 2049 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘ เรื่อง แจ้งเทศบาลจัดเก็บรายได้ในส่วนที่อปท.จัดเก็บเอง (ประกาศมาแล้ว 2052 วัน) ประเภท1