วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๒๗๑ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 2042 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๐๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2045 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๐๔ เรื่อง การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2045 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๐๙ เรื่อง แบบสำรวจศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2045 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๖๕ เรื่อง สมัครโครงการพัฒนาศักยภาพผ๔ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๕ (ประกาศมาแล้ว 2045 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๐๓ เรื่อง จัดทำป้ายต้อนรับและขอบคุณนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 2046 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๙๙๘ เรื่อง กิจกรรมดำเนินงานโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 2046 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๐๗ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารอปท.เพื่อส่งเสริมธรรมมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2046 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๐๑ เรื่อง สำรวขข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่อปท.มีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 2046 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๙๙๔ เรื่อง เร่งรัดรายงานจัดสรรงบประมาณ โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2047 วัน) ประเภท1