วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๙๙ เรื่อง การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2054 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๑๓๙ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2055 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๕๗ เรื่อง การยืมเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ประกาศมาแล้ว 2055 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๙๒ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติและเสื้อปักตราสัญลักษณ์ (ประกาศมาแล้ว 2055 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๙๑ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติและเสื้อปักตราสัญลักษณ์ (ประกาศมาแล้ว 2055 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๙๓ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (ประกาศมาแล้ว 2055 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2055 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๔๒๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาชีพท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2055 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๙๔ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (ประกาศมาแล้ว 2055 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๙๐ เรื่อง ผลการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน (ประกาศมาแล้ว 2055 วัน) ประเภท1