วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๓ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๒ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2555 ชบ๐๐๓๗.๓/๗๙๐ , ๗๗ เรื่อง ยื่นแบบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสพรรพากร (ประกาศมาแล้ว 2039 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๗๓ เรื่อง เงินเบิกจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2039 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๙๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 2039 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๙๔ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2039 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๙๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินถาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2039 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๒๗๑ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 2041 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๗๒ เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำประ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2041 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๖๙ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาอปท.ต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (ประกาศมาแล้ว 2041 วัน) ประเภท1