วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๓๗๙ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของอปท. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๓๗๒ เรื่อง การจัดสรรอัตราบริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบที่ ๒) (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๘๗ เรื่อง โครงการอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๖๒๑ เรื่อง พิธีมอบเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๒๓๘๑ เรื่อง . ๒๒ มิ.ย. ๕๕ เร่อง การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๖๒๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 2038 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๑๔ เรื่อง การประชุมตามโครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคล กรณีแนวทางประเมินประสิทธิ-พการปฏิบัติราชการเงินรางวัลประโยชน์ฯ (ประกาศมาแล้ว 2039 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๑ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2039 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๐ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2039 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๔ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2039 วัน) ประเภท1