วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 มิ.ย. 2555 ชบ๐๐๓๗.๒/ว๒๔๔๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) (ประกาศมาแล้ว 2029 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๑๒๑๓๖ เรื่อง การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) (ประกาศมาแล้ว 2029 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๑๖.๒/ว ๒๔๘๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย และน่าท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 2029 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๑๓๒ เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 2029 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2555 ๐๐๓๗.๓/๘๒๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน (ประกาศมาแล้ว 2029 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๑๓๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2029 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๘๑๘ เรื่อง การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร ๔ (ประกาศมาแล้ว 2030 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2555 ชบ๐๐๓๗.๕/ ๑๑๘๗๓ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสีหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณะภัยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลด (ประกาศมาแล้ว 2031 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๘๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า (ประกาศมาแล้ว 2031 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2555 ชบ๐๐๓๗.๒/ว ๒๔๔๓ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 2031 วัน) ประเภท1