วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๔ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อเคหะตามข้อตกลงโครงการบ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข. (ประกาศมาแล้ว 2028 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2555 ชบ๐๐๓๗.๒/๘๓๘ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 2028 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๘๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ประกาศมาแล้ว 2028 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๓๒ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง (ประกาศมาแล้ว 2028 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๓๑ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง (ประกาศมาแล้ว 2028 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๓๐ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง (ประกาศมาแล้ว 2028 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๒๙ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง (ประกาศมาแล้ว 2028 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๘๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) (ประกาศมาแล้ว 2028 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๓๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2028 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๓๔ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2028 วัน) ประเภท1