วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๖๐๘ เรื่อง การวางและจัดแผนผังรวม/ชุมชน เพื่อใช้มาตรการผังเมืองในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 2022 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๗๑ เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประกาศมาแล้ว 2022 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๖๐๖ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2022 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ ๑๒๖๐๕ เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (ประกาศมาแล้ว 2022 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๖๐๗ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๖๐๗ ๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 2023 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๐ เรื่อง สำรวจข้อมูลเงินเพิ่มค่าครองชีพฯ (ใหม่) (ประกาศมาแล้ว 2023 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๑ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) พ.ค.56 (ประกาศมาแล้ว 2024 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๓๙ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที ๕/๒๕๕๕ (ยาเสพติด) (ประกาศมาแล้ว 2024 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๒๔๔๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมรการตราบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 2024 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๔๖ เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จ ซึ่งมีอายุจะครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2024 วัน) ประเภท1