วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๙๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2018 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2555 สอ.สถ.๐๑๐๑/ว๔๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๕ (ตัวจริงอยู่ระหว่างการเสนอ) (ประกาศมาแล้ว 2019 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๙, ๖๙๒, ๖๙๔ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ (ประกาศมาแล้ว 2019 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๙๐ เรื่อง ผลการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2019 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๐๕ เรื่อง การรจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2019 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๑ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 2019 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๑๑ เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกให้ไดเรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (ประกาศมาแล้ว 2019 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๐๑๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่ อปท. ยังมิได้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ (ประกาศมาแล้ว 2019 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 2019 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว๒๖๓๔ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๒/ว๒๖๓๔ ๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2020 วัน) ประเภท1