วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ก.ค. 2555 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๘๘๔ เรื่อง ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สู้งอายุ (ประกาศมาแล้ว 2016 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๖๐ เรื่อง ตอบข้อหารือกรณี อบจ.กำแพงเพชรจะตั้งงบประมาณสนับสนุนด้า่นการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 2016 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๒๗๘ เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติงานด้สนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2016 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๔๓ เรื่อง การจัดสรรค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 2016 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๑๔ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 2017 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๗๒ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 2017 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๒๑๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 2017 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๒๑๘ เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามควาคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 2017 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๑๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "๑๕ ปี ปลัด อบต. กับการพัฒนาท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 2017 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๑๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้ศุกษาต่อปริญญาโท (ประกาศมาแล้ว 2017 วัน) ประเภท1