วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๐๑๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่ อปท. ยังมิได้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ (ประกาศมาแล้ว 2016 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 2016 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว๒๖๓๔ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๒/ว๒๖๓๔ ๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2017 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๘๕๐ เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ประกาศมาแล้ว 2017 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๕๔๘ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ อปท. เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2017 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๘๔๙ เรื่อง ขอความร่วมมืองดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2017 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๘๔๓ เรื่อง การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (เด็ก เยาวชน และประชาชน) สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ (ประกาศมาแล้ว 2017 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๙๐ - ๙๐๐ เรื่อง เบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 2017 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๘๗ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือน มิ.ย. ๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2018 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๗๘๒ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ. ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2018 วัน) ประเภท1