วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17537 ลว 21 ก.ค.60 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (ประกาศมาแล้ว 178 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 3742 ลว 21 ก.ค.60 โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 178 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/518 ลว 17 ก.ค.60 ขอส่งสรุปประเด็นข้อสั่งการของผู้บริหาร สถ.ในการประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 181 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/528 ลว 20 ก.ค.60 (ทต.เกล็ดแก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 181 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3740 ลว 21 ก.ค.60 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน 2560 และประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 181 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/17367 ลว 20 ก.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 181 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17353 ลว 20 ก.ค.60 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 (ประกาศมาแล้ว 182 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3711 ลว 20 ก.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 182 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3712 ลว 20 ก.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 182 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 141 ลว 20 ก.ค.60 ตรวจติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 182 วัน) ประเภท1