วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๖๘ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ประกาศมาแล้ว 2002 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๕๕ เรื่อง ขอเปลี่ยนวันการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ รอบ ๒๘ ก.ค. ๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2002 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๕๖ เรื่อง โครงการ "หนึ่งจังหวัด หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งอำเภอ หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งพุทธบูชา" (ประกาศมาแล้ว 2002 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๗๐ เรื่อง แจ้งการนำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2002 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๕๙ เรื่อง การรายงานข้อมูลของข้าราชการถ่ายโอนหรือพนักงานครูหรือข้าราชการครู ตามประกาศหลักเกณฑ์โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2002 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๕๘ เรื่อง แจ้งเร่งรัดให้ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2002 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๕๗ เรื่อง ประกาศรับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๖ (ประกาศมาแล้ว 2002 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๖๔ เรื่อง การเบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2002 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 2002 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔ เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2004 วัน) ประเภท1