วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการควบคุมโรค มือ เท้า ปาก (ประกาศมาแล้ว 1997 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ AB (ประกาศมาแล้ว 1997 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๘๔ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (ประกาศมาแล้ว 1997 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๑ เรื่อง การยื่นคำขอรับเงินมายังกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ประกาศมาแล้ว 1997 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๒ เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1997 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๖๔ เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เชิงรุก ประจำปี ๒๕๕๕ งวดสุดท้าย (ก.ค.-ก.ย. ๕๕) (ประกาศมาแล้ว 1997 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๙ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1997 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๗๒ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างลูกจ้างของ อปท.รุ่น ๑๕ (ประกาศมาแล้ว 2000 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๗ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2000 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๗๓ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"รุ่นที่๕ (ประกาศมาแล้ว 2000 วัน) ประเภท1