วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๓ เรื่อง โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1995 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๗๓๕ เรื่อง การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับลูกเขต (ประกาศมาแล้ว 1995 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๖ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1995 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๗๓ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖ (ประกาศมาแล้ว 1995 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๘๗ เรื่อง การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1996 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๗๑๙ เรื่อง ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติบัตร (ประกาศมาแล้ว 1996 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๗๑๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 1996 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๓๒๐ เรื่อง งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1996 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๖๒๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการระบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) (ประกาศมาแล้ว 1996 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๔๗๘ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1997 วัน) ประเภท1