วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๓ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๔ (ประกาศมาแล้ว 1994 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๕ เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1994 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๙๑๐ เรื่อง ขอความร่วมมือการดำเนินการตามมาตราการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1994 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๙๐๗ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1994 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๖ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปััจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ประกาศมาแล้ว 1994 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๒๐ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. (ประกาศมาแล้ว 1994 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๘ เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1994 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๖ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1994 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๙ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1994 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๙๒๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) (ประกาศมาแล้ว 1994 วัน) ประเภท1