วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๘๗๐ เรื่อง รายงานผลการตัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๖๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๙๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๖ (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๕๘๐ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๔ เรื่อง การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา(O-NET)เป็นองค์ประกอบการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 1992 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๙ เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1992 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1992 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๘๐๒ เรื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย และน่าท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 1992 วัน) ประเภท1