วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๓๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1990 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๐๓๓ เรื่อง สำรวจข้อมูลการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๐๓๗ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๐๓๕ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๓.๒ "ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 (ทถ.อ.พนัสนิคม,ศรีราชา,พานทองและบ้านบึง) ที่ ชบ ๐๐๒๓.๕/ว. ๓๗ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๓๖ เรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่นปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๐๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1991 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๒๑ เรื่อง การดำเนินตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕ (ประกาศมาแล้ว 1992 วัน) ประเภท1