วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๕๙๘ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2004 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๘๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 2004 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๕๓ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2004 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๕๙๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ (ประกาศมาแล้ว 2004 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๔๒ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2004 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๘๔ เรื่อง การสำรวจและฟังความคิดเ้ห็นเกี่ยวกับปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทางเว็บไซด์สำนักงาน ก.ถ. (ประกาศมาแล้ว 2004 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๕ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2004 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหนับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 2004 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2555 เรื่อง แบบฟอร์มรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ใหม่) (ประกาศมาแล้ว 2004 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๑ เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ประกาศมาแล้ว 2005 วัน) ประเภท1