วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๕๔๓๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1984 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๔๓๔ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1984 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๑ เรื่อง ขอส่งสรุปประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๒๓๒ เรื่อง การจัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๑๖๘ เรื่อง คุณสมบัติเพิ่มเติม การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๕๑๖๙ เรื่อง การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๓๐๓๑ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒ งวดที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๙ เรื่อง การประกวดเมืองเพื่อชิงรางวัล Guangzhou International Award for Urban Innovation 2010 ครั้งที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๔๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๙ เรื่อง ขอส่งสรุปประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1