วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๙ เรื่อง การประกวดเมืองเพื่อชิงรางวัล Guangzhou International Award for Urban Innovation 2010 ครั้งที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1986 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๔๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (ประกาศมาแล้ว 1986 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๙ เรื่อง ขอส่งสรุปประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศมาแล้ว 1986 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๓๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1987 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๐๓๓ เรื่อง สำรวจข้อมูลการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๐๓๗ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๐๓๕ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๓.๒ "ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 (ทถ.อ.พนัสนิคม,ศรีราชา,พานทองและบ้านบึง) ที่ ชบ ๐๐๒๓.๕/ว. ๓๗ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1988 วัน) ประเภท1