วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว6623 ลว 15 ธ.ค.60 การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 188 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30618 ลว 15 ธ.ค.60 การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 188 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30612 ลว 15 ธ.ค.60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพคณุผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 188 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30615 ลว 15 ธ.ค.60 การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 188 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30616 ลว 15 ธ.ค.60 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 188 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 6622 ลว 15 ธ.ค.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) (ประกาศมาแล้ว 188 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว6621 ลว 15 ธ.ค.60 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิดอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) (ประกาศมาแล้ว 188 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว284 ลว 15 ธ.ค.60 แจ้งแนววินิจฉัยเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 29 (4) (ประกาศมาแล้ว 188 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว285 ลว 15 ธ.ค.60 แจ้งแนววินิจฉัยเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128 (ประกาศมาแล้ว 188 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30495 ลว 14 ธ.ค.60 การดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 188 วัน) ประเภท1