วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๕๙ เรื่อง แนวทางการประสานส่งต่อบุคคลต่างด้าว (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเ็ล็ก (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๕๗ เรื่อง บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.งวดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 (ทต.บ่อทอง,อบต.หนองบอนแดง) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึกอาชีพ/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่๑ (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 (ทต.คลองตำหรุ) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๓๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 (ทม.บ้านสวน,พนัสนิคม) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๓๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 (ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๘๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๘๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๐ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๕) ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1983 วัน) ประเภท1