วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๑๘ เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1977 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๓ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. (ประกาศมาแล้ว 1977 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1980 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1980 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1980 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1980 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1980 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕ เรื่อง ขอถ่ายภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1980 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๓๐๗๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV และก่อสร้างลานกีฬา (ประกาศมาแล้ว 1980 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๕๘ เรื่อง แนวทางการประสานส่งต่อบุคคลต่างด้าว (ประกาศมาแล้ว 1980 วัน) ประเภท1