วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ) (ประกาศมาแล้ว 1978 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2555 (ทม.บ้านบึง อบต.บ้านเซิด)ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1978 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๗๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 1978 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๘๙ เรื่อง แจ้งการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษาท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1979 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๘๘ เรื่อง การจัดทำแผนโครงการ/ ประกอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 1979 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๙๐ เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1979 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๘๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลในจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1979 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๙ เรื่อง กำหนดการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1979 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๑๑๓ เรื่อง การคัดเลืือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 1979 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๘๐ เรื่อง กำหนดการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1979 วัน) ประเภท1